Konkurranseregler NJFF

Regler for fiskekonkurranser:
For sesongen 2024 -2028


Isfiske • Sjøfiske • Tradisjonelt meitefiske

 

Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2023 til og med sesongen 2028.

Det vil med sikkerhet være andre konkurranseformer som ikke er tatt med i dette heftet og eventuelle arrangører står fritt til å bruke regelverket i andre typer konkurranser også.

 

1 GENERELLE REGLER

Begreper


NM: norgesmesterskap

RM: regionmesterskap

NC: norgescup

 

1.1 Godkjenning av konkurranser

Det skal søkes om godkjenning for å arrangere norgesmesterskap (NM), regionmesterskap (RM) i isfiske, tradisjonelt meitefiske og gjedde-/abborfiske. Det skal også terminlistefestes åpne stevner i aktivitetene: isfiske, sjøfiske, havfiske, tradisjonelt- og moderne meitefiske samt andre konkurranseformer innen sportsfiske. For isfiske søkes det også om å arrangere uttakingsstevner til nordisk mesterskap. Disse stevnene inngår også i NC.

 

1.2 Søknadsfrister for RM og åpne stevner NJFFs terminliste for fiskekonkurranser

Foreningene legger inn søknad om stevner i det elektroniske søknadssenteret innen 1. oktober. Regionlagene sjekker stevner i sin region og godkjenner RM Innen 15. oktober.

Forhåndsbestemte datoer for NM, RM og NC-stevner vises i kalenderen i søknadssenteret, som også viser alle åpne stevner etter hvert som de legges inn. Dersom det ligger an til kollisjoner, vurderer foreningene seg imellom, eventuelt i samråd med regionlaget, om det er nødvendig å flytte et stevne.

Terminliste gjøres kjent i Jakt & Fiske nr. 12 og legges ut i helhet på www.njff.no. NB! Stevner som ikke er innkommet innen fristens utløp, kan ikke regne med å bli tatt inn i kalenderen. Foreningene har selv ansvaret for å oppdatere aktivitetskalenderen ved eventuelle endringer.

 1.3 Søknad om å avholde NM og nordisk mesterskap

Frist for å søke om tildeling av NM-arrangementene (og nordisk mesterskap i isfiske i de årene NJFF står som arrangør) er 1. oktober to (2) kalenderår i forveien.

 1.5 Datoer for regionmesterskap

Regionmesterskap skal avholdes følgende dager:

 • RM isfiske, siste helg i februar
 • RM tradisjonelt meitefiske arrangeres i perioden 01.06 - første helg i september.

Arrangør kan i søknaden om å få stå som arrangør søke regionlaget om å fravike disse datoene.

 

1.6 Datoer for NM

NM-arrangementer skal avholdes på følgende dager:

 • NM isfiske, første helg i mars
 • NM i tradisjonelt meitefiske arrangeres i perioden 01.06 – første helg i september.

Dersom fangstmuligheten i NM-lokaliteten tilsier at stevnet bør legges til et annet tidspunkt, kan arrangøren søke om å fravike disse datoene.

 

1.7 Deltakelse i stevner som er terminlisteført

Disse stevnene er normalt åpne for alle, men kan dersom arrangør ønsker det, arrangeres kun for medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund (foreningsmedlemmer og direktemedlemmer), samt medlemmer av forbund som har inngått samarbeidsavtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund. På NM konkurrerer kun medlemmer om tittel og plakett, og prisen for ikke–medlemmer skal settes 25% høyere.

Se ellers pkt. 1.12. En deltaker som er medlem av flere foreninger kan bare representere en av disse i samme konkurransegren samme år. En deltager kan kun bli regionmester i en region pr. konkurransegren pr. kalenderår (i den foreningen han/hun konkurrerer for i den spesifikke gren).

 1.8 Konkurransereglenes virkeområde

Forbundets konkurranseregler skal normalt brukes under godkjente og terminlisteførte stevner. Dersom andre regler skal benyttes, må dette bekjentgjøres tydelig i terminlistene samt eventuelle invitasjoner og oppslag på konkurransested.

 

1.9 Arrangørens plikter ved fiskekonkurranser

Arrangøren må senest to (2) uker før stevne melde fra til politiet om stevnet. For stevner av et omfang som åpenbart kan skape behov for betydelig regulering av ferdsel må en søke politiet minst fire (4) uker før stevnet.

Rettighetshaverens tillatelse må foreligge på forhånd, og en må påse at fisket ikke kommer i konflikt med gjeldende lovbestemmelser og fiskeregler. Konkurranseområdets størrelse må stå i forhold til forventet deltakelse. Arrangør bør vurdere hvorvidt de arter det skal konkurreres på tåler den beskatning fisket medfører.

 

Arrangementet skal gjøres kjent og markedsføres i god tid før konkurransen. Invitasjonen bør blant annet inneholde:

 1. Navn, og telefonnummer på kontaktperson.
 2. Tidspunkt, sted for fremmøte og veibeskrivelse.
 3. Frist for påmelding.
 4. Klasseinndeling og startkontingent.
 5. Tid og sted for premiering, og andel som premieres (pkt 1.11).
 6. Nøyaktige opplysninger om konkurranseområdets grenser. Helst bør egen kartskisse vedlegges.
 7. Opplysninger om eventuelle sikkerhetsbestemmelser.
 8. Opplysninger om hvilke fiskearter som finnes på lokaliteten og hvilke fiskearter som teller i konkurransen. Arrangørene kan også vurdere minstemål og maksmål på gjeldende arter.
 9. For sjøfiske anbefales det å opplyse om tidspunkt for flo og fjære på konkurransedagen og at man tar hensyn til dette under planleggingen av fisketiden for konkurransen.
 10. Forbehold med hensyn til hel eller delvis avlysning av stevnet på grunn av vær og eventuelle isforhold.

Arrangører av NC, NM og RM - isfiske plikter å sørge for at toaletter er tilgjengelig. Leie av toalett skal dekkes av arrangør, og kan finansieres gjennom økt startkontingent eller arrangørstøtte (NM).

Med hensyn til forsikring vises det til NJFF`s kollektive forsikringsavtale. (pkt. 1.15). Om arrangøren ønsker ytterligere forsikring, må en slik tegnes på forhånd.

 

Arrangøren oppnevner nødvendig personell, slik som:

 1. Stevneleder
 2. Ansvarlig for veiing, resultatregninger, protokollføring m.m.
 3. Ansvarlig for ordensvern (plassjef). Parkering, høyttaler, salg av forfriskninger
 4. Kontrollør (påse at reglementet overholdes)
 5. Sanitet og redningstjeneste
 6. Ansvarlig for premier og premieutdeling
 7. Ansvarlig for trafikkavvikling

 1.10 Klasseinndeling

Klasseinndeling følger det til enhver tid gjeldene nordiske regelverket.

Herre eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år

Dame eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år

Herre veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år

Dame veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år

Herre senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år

Dame senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år

Eldre junior gutt; f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.

Eldre junior jente; f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.

Yngre junior (felles g/j): f.o.m. 13 år – t.o.m. kalenderåret en fyller 15 år. Barn: 0-12 år

Aldersgrensene gjelder pr. 01.januar, dvs. at man deltar i klassen barn ut hele det året man fyller 12, i klassen yngre junior hele det året man fyller 15 osv. OBS! Dersom du skal fiske NC og går over i en ny klasse ved nyttår, og uttakingsstevnet til nordisk mesterskap arrangeres før nyttår, skal du konkurrere i den klassen du skal over i etter nyttår.

Man står fritt til å arrangeres stevner med avvikende klasseinndelinger når dette informeres om på forhånd, se pkt. 1.8.

 

1.11 Premiering og premierekkefølge

Minimum 1/3 av deltakerne i juniorklassen, og 1/4 i øvrige klasser skal premieres. Skal dette avvikes, må dette søkes om via regionlaget. Arrangøren stilles fritt med hensyn til utdeling av lagpremier, ekstrapremier mv. Minste premieverdi i penger skal minimum tilsvare startkontingent. Minste verdi av gavepremier bør tilsvare minimum startkontingent.

 Startkontingentens øvre grense er 400,-.

Ved bruk av pengepremier skal høyeste premie ikke overstige 5x startkontingent. Verdi på gavepremie kan overstige 5x startkontingent.

Premierekkefølgen fastsettes etter oppnådd vekt. Dersom to eller flere står likt om en plassering, deles plasseringen.

Det bør tilstrebes lik verdi av 1. premie i alle klasser.

Alle i klasse 5, barn, skal ha premie eller deltakeroppmerksomhet.

 

1.12 NJFFs plaketter

Forbundets plaketter, samt mesterskapstitlene kan kun tildeles medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund. NJFF setter opp individuelle og 3x3 lag-plaketter (gull, sølv og bronse) i alle NM og RM godkjent av NJFF. I NM deles det også ut plaketter til to–kvinnerslag og to–juniorslag. Plaketter i RM bestilles og betales av regionlaget.

Plakettene skal tildeles de tre beste i klassene:

Herre (fra klassene: herre veteran/eldre veteran og herre senior)

Dame (fra klassene: dame veteran/eldre veteran og dame senior)

Junior-gutt (gutter fra klassene: eldre junior, yngre junior, junior og barn)

Junior-jente (jenter fra klassene: eldre junior, yngre junior, junior og barn)

Plakettene blir, dersom ikke annet er avtalt, tilsendt arrangørforeningen senest to uker før konkurransen skal avvikles.

  1.13 Kontroll

Arrangør kan inndra fangst og kontrollere denne før innveiing. Fangst skal i så fall merkes og oppbevares forsvarlig.

 

1.14 Avlysning

Ved temperaturer kaldere enn – 20°C skal konkurransen vurderes avlyst, eventuelt utsatt til temperaturen eventuelt stiger utover dagen. Dersom fiskekonkurransen avlyses, skal startkontingenten tilbakebetales de fremmøtte deltakerne.

 

1.15 Ansvarsforsikring

Norges Jeger- og Fiskerforbund har inngått en forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring ASA. Avtalens ordlyd er som følger;

 

"Forsikringen omfatter det ansvaret som til enhver tid kan henføres til forbundets og dets regions- og lokallags virksomhet.".

I relasjon til ovennevnte avtale vil blant annet følgende aktiviteter inngå;

 1. Eier eller bruker av skytebaner
 2. Eier eller bruker av flytebrygger
 3. Eier eller bruker av hytter eller klubbhus
 4. Arrangør av skytekonkurranser
 5. Arrangør av skyte- og/eller jaktprøver, samt instruksjon i forbindelse med jegerprøve 6. Ettersøk
 6. Jakthundprøver og utstillinger
 7. Fiskekonkurranser
 8. Annen relevant kurs- og/eller foreningsvirksomhet

 

Forsikringssum: NJFFs administrasjon vil ha rede på hvilke forsikringssum og egenandel som til enhver tid er gjeldende.

 

2 LAGKONKURRANSE UNDER RM OG NM (alle grener)

NJFFs regionlag og NJFF sentralt bekoster jf. pkt 1.12 lagpremier til henholdsvis RM og NM.

 1. Lagene meldes på samlet under deltagerpåmeldingen.
 2. Samme forening kan stille med flere lag. Er det flere lag med samme navn skilles disse med siffer til slutt (JFF 1, JFF 2 etc.). Under premieutdelingen oppgis det hvilken lokalforening lagene representerer.
 3. Det konkurreres i lag bestående av tre personer (uavhengig av alder og kjønn) tilhørende samme NJFF-tilsluttede forening. Om en person er medlem i flere foreninger så kan hen delta for den foreningen hen vanligvis ikke deltar for, dersom dette er nødvendig for å få laget til å gå opp. Dette gjelder både for to- og tre-personerslag.
 4. Arrangør kan velge å legge opp til lag med 2 kvinner dersom de har egen kvinneklasse. Under NM har damer og juniorer mulighet for å konkurrere i to-personerslag.
 5. Premierekkefølgen fastsettes etter oppnådd vekt. Dersom to eller flere lag står likt om en plassering, er det laget med høyest individuell deltakervekt som tar denne plasseringen.

 

 

3 NORGESCUP I ISFISKE OG UTTAK TIL NORDISK MESTERSKAP I ISFISKE

Uttaking av landslag til nordisk mesterskap i isfiske gjøres sesongen før mesterskapet avholdes.

Det holdes i utgangspunktet 6 uttakingsstevner med fisketid på 4 timer. Uttakingsstevnene holdes helst på fastsatte søndager i fiskesesongen. Disse datoene kunngjøres i det elektroniske søknadssenteret. Uttakingsstevnene inngår i Norgescup (NC) i isfiske, med premieutdeling under NM i isfiske.

 

I NC/uttaking til nordisk i isfiske, skal abbor være eneste tellende art.

Det gjøres oppmerksom på at det følges en annen klasseinndeling i disse konkurransene enn den generelle klasseinndelingen i regelverket.

For NC teller totalt de fem (5) beste stevnene. Poeng gis på samme måte som for uttakingsstevnene. Det kåres i NC klassevinnere samt en vinner uavhengig av klasse.

 

Følgende regler gjelder for uttaking av landslag til nordisk mesterskap i isfiske:

Kun medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund kan kvalifisere seg til deltagelse i nordisk mesterskap.

 

Det konkurreres i følgende klasser:

Herre eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år

Dame eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år

Herre veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år

Dame veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år

Herre senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år

Dame senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år.

Junior jente; t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år

Junior gutt; t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år

 

 

OBS! Dersom du går over i en ny klasse ved neste sesong, og uttakingsstevnet NC arrangeres før nyttår, skal du konkurrere i den klassen du eventuelt skal konkurrere i under nordisk mesterskap. (I uttak til landslag i Nordisk isfiske, slås veteranklassene sammen inntil det blir likt reglement for alle tre land).

 

 1. De 20 beste i hver klasse får poeng fra 20 til 1. Det vil si at vinneren får 20 poeng, nr. 2 får 19 poeng osv. nedover til nr. 20 som får 1 poeng.

 

 1. Det er kun de som har fått fisk som kan få poeng.

 

 1. Man kan delta i så mange uttagingsstevner man vil, men det er bare resultatene fra de tre beste stevnene som teller i sammendraget. De tre beste i de ulike klassene er kvalifisert til å representere NJFF i nordisk mesterskap.

 

 1. Dersom to eller flere står likt i sammendraget, går den med best enkeltplassering foran. Er dette også likt, er det nest beste enkeltresultat som avgjør. Er plasseringene helt like i de tre beste uttagingsstevnene for utøverne, tar man hensyn til plassering i stevne nr. 2 etc.

 

4 REGLER FOR ISFISKEKONKURRANSE

 

Iskontroll

Før en isfiskekonkurranse arrangeres, må isen kontrolleres nøye av sikkerhetsårsaker. Farlig is/område skal være forsvarlig merket eller avsperret.

 Konkurranseområdets størrelse må stå i forhold til forventet deltakerantall.

Arrangøren plikter å ha livline tilgjengelig på isen.

 

Isbor - ispigger

Isboret skal i utgangspunktet være av den hånddrevne typen (se eget pkt. om bruk av elektrisk drill som hjelpemiddel). Når fiskeplass er funnet kan skjærbeskytter fjernes og isboret fastbores i isen. Gjennomboring av isen skal ikke skje før startsignal.

Skjærbeskyttelse settes på ved sluttsignal. Under fiske skal boret oppbevares stående i isen. Det er påbudt å ha med ispigger. Disse skal bæres synlig. Barn og ikke svømmedyktige bør benytte flyteplagg. Brudd på sikkerhetsregler skal straks påtales av arrangøren. Dersom noen etter en advarsel fortsatt bryter sikkerhetsreglene, skal vedkommende diskvalifiseres og bortvises fra konkurranseområdet.

 

Bruk av elektrisk drill på isboret

For følgende deltakere er det tillat å bruke elektrisk drill på isboret eller elektrisk isbor på NM, RM og NC stevner:

 • Tillatelse til bruk av drill følger til enhver tids gjeldende nordiske regelverk. Pr. nå vil det si veteran- og eldre veteranklassene. Barn og yngre juniorer (0 – 16 år) får ikke under noen omstendigheter lov til å bruke drill.

 

 • Deltakere med legeattest for kroniske lidelser/vedvarende funksjonshemming som gir sterke begrensninger eller umuliggjør bruk av vanlig isbor. Søknad om dispensasjonskort sendes sammen med legeattest til NJFF sentralt. Dispensasjonskort skal alltid medbringes på konkurranser og vises fram sammen med legitimasjon og gyldig medlemskort i NJFF ved påmelding.

 

Generell bruk av elektrisk drill

Arrangører av åpne stevner og RM kan åpne for generell bruk av elektrisk drill, eller elektrisk isbor. Dette må da opplyses om i terminlistene og være avklart når terminlisten legges ut. 

 

Bruk av elektrisk drill under konkurranser

Det skal kun bores hull til eget fiske, og kun ett hull av gangen (det hullet man skal fiske i). Man kan borre hull til deltagere i barneklassen, også med elektrisk drill, men det forutsetter at man selv ikke er med i konkurransen, eller har gyldig dispensasjonskort.

 

Tillatt fiskeredskap

Det er bare tillatt å bruke en pilkestikke av gangen.

Det er kun tillatt å bruke en opphenger, dvs. maksimalt to kroksett.

 

Elektroniske hjelpemidler

Av elektroniske hjelpemidler er kun GPS, mobiltelefon og dybdekart tillatt.

 

Agn

Redskapen kan agnes med naturlig agn. Levende eller medbrakt fisk, samt mais er forbudt som agn. Agn som kan løses opp under vann er også forbudt. Arrangør kan begrense valg av agn utover dette.

 

Kontroll av deltakere

Arrangøren skal foreta stikkprøver av ryggsekker/vesker før start.

 

Fremkomstmiddel

Fremkomstmiddel kan ikke benyttes under konkurransen på isen. Truger og brodder er lov. Dispensasjon kan gis.

 

Gangtid/opptreden under konkurransen og etter sluttsignal

Gangtid bør være fra 15 minutter til 30 minutter ved start, og inntil 60 minutter inn etter endt fiske. Arrangør kan justere dette innenfor disse rammene. Man starter å gå på signal fra startpunkt som på forhånd er oppmerket. Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt. Ved sluttsignal plikter deltakerne å gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid (det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).

Fisk som er kroket før sluttsignal går, kan tas opp etter sluttsignal.

 

Avstand til andre fiskere

Avstand mellom fiskerne skal være minimum 5 meter målt mellom hullene. Dersom to eller flere fiskere er enige om det, kan de stå med mindre avstand.


Tellende fisk

Bare den fisk en selv har fisket teller med i konkurransen. Arrangør kan bestemme at fiskearter ikke skal telle med i konkurransen. Arrangør kan fastsette minstemål og/eller maksimumsmål basert på lengde målt fra snuten til ytterste halefinnespiss. Målene må være innenfor offentlige regler og forskrifter. Arrangøren må ta hensyn til lufttemperatur når det gjelder eventuelle krav om at ikke-tellende fisk skal settes tilbake.

 

I barneklassen skal all fisk telle.

All tellende fisk skal avlives så snart den er ute av vannet.

 

Oppbevaring av fisk

 Fisk skal oppbevares av fiskeren selv helt frem til innveiing.

 

Innveiing

Arrangøren fastsetter sluttfrist for innveiing. Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangør bør ved innveiing tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Hver deltaker skal ha kvittering etter veiing.

 

Foring

Det skal under norgescup, norgesmesterskap og regionmesterskap være forbud mot foring 15 dager før og under konkurransen. I øvrige terminlisteførte konkurranser er foring forbudt 7 dager før og under konkurransen, med mindre det kommer klart fram av søknaden til terminlista at foring skal være tillatt.

 

Fiskeforbud for konkurransedeltagere

Foran terminlisteførte stevner innføres fiskeforbud for konkurransedeltagere pågjeldende vann i 15 dager før konkurransedagen.

 

Utførelse av NM

NM skal arrangeres over to dager, med lagkonkurranse lørdag og individuell konkurranse søndag. Det skal fiskes på to forskjellige vann, eventuelt et større vann som deles i to avskilte konkurranseområder.

 

Jury, disiplinærbestemmelser

Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.

Ved norgesmesterskap og regionmesterskap skal henholdsvis forbundets og regionlagets representant være medlem av juryen. Juryen skal, så langt det lar seg gjøre, bestå av representanter fra både herre- og dameklassen.

Klager knyttet til utøvelse av fiske fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt for innveiing av fangst (pkt. 2.2.10).

Juryen behandler klagen, og de berørte parter kan dersom de ønsker det, være til stede under behandling av deres sak.

Ved feil i resultatlister påklages dette straks til sekretariatet.

Juryen diskvalifiserer ved overtredelse av konkurransereglene som har betydning for deltagerens prestasjon.

Under RM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive regionlag og NJFF sentralt. Anken skal være skriftlig, og må være ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter konkurransen.

5 REGLER FOR SJØFISKEKONKURRANSER

 

Sikkerhet

Alle kontrollører skal ha redningstau og redningsvest ute på fiskeplassen. Deltagerne bør oppfordres til å benytte flyteplagg. Barn skal benytte flyteplagg.

 

Fiskeområde

Det er bare tillatt å fiske fra land og stående i vann i det området arrangøren har godkjent. Det er tillatt å bruke vadere. Det er ikke tillatt å fiske fra brygge dersom ikke spesiell tillatelse er gitt fra arrangør.

 

Tillatt redskap og agn

Bare stangfiske er tillatt. Hver deltaker kan bare fiske med en stang av gangen, men det er tillatt å ha flere stenger montert ferdig til bruk for å spare tid ved skifte av redskap. Reservestenger skal ikke ha påmontert agn før de tas i bruk.

Alle typer kunstige og naturlige agn kan benyttes. Det er bare anledning til å nytte en opphenger. Opphenger skal bare ha en krok. Søkke er tillatt.

I åpne stevner kan arrangør begrense redskapsvalget.

 

Foring

Det er ikke tillatt å fore.

 

Kontroll av deltagere

Arrangøren skal foreta stikkprøvekontroll av ryggsekker/vesker før start.

 

Tillatte hjelpemidler

Klepp og håv kan brukes som hjelperedskap.

 

Bruk av fremkomstmiddel

Fremkomstmiddel kan ikke benyttes under konkurransen. Dispensasjon kan gis.

 

Tellende fisk

Bare den fisk som en selv har fisket teller med i konkurransen. Arrangør kan bestemme at fiskearter ikke skal telle med i konkurransen. Arrangør kan fastsette minstemål over offentlig gjeldende minstemål. I barneklassen bør all fisk over offentlige minstemål telle. All fisk skal avlives omgående.

 

Gangtid/opptreden under konkurransen og etter sluttsignal

Gangtid bør være fra 15 til 30 minutter før start, og inntil 60 minutter etter endt fiske. Man starter å gå på signal fra startpunkt som på forhånd er oppmerket. Gangveien merkes.

Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt. Ved sluttsignal skal deltakerne å gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid (det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).

Fisk som er kroket før sluttsignal går kan tas opp etter sluttsignal.

 

Avstand mellom fiskere

Avstand mellom fiskerne skal være minimum 10 meter. Dersom to eller flere fiskere er enige om det, kan de stå med mindre avstand.

 

Oppbevaring av fisk

 Fisk skal oppbevares individuelt frem til innveiing.

 

Innveiing

Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangør bør ved innveiing tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Deltaker skal ha kvittering etter veiing.

 

Jury, disiplinærbestemmelser

Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.

Ved norgesmesterskap og regionmesterskap skal henholdsvis forbundets og regionlagets representant være medlem av juryen. Juryen skal, så langt det lar seg gjøre, bestå av representanter fra både herre- og dameklassen.

Klager knyttet til utøvelse av fiske fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt for innveiing av fangst.

Juryen behandler klagen, og de berørte parter kan dersom de ønsker det, være til stede under behandling av deres sak.

Ved feil i resultatlister påklages dette straks til sekretariatet.

Juryen diskvalifiserer ved overtredelse av konkurransereglene som har betydning for deltagerens prestasjon.

Under RM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive regionlag og NJFF sentralt. Anken skal være skriftlig, og må være ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter konkurransen.

 

 

6 REGLER FOR TRADISJONELT MEITE

 

Fiskeområde - avstand mellom fiskerne

Det er kun tillatt å fiske fra land og stående i vann i det området arrangøren har godkjent. Det er tillatt å benytte vadere. Det er ikke tillatt å fiske fra brygge dersom ikke spesiell tillatelse er gitt fra arrangør. Fiskerne kan bevege seg fritt innenfor fastsatt konkurranseområde. Det skal likevel være minst 10 meter mellom hver fisker. Dersom to eller flere fiskere er enige om det, kan de fiske nærmere hverandre.

 

Sikkerhet under fiske

Det bør oppfordres til å benytte flyteplagg. Barn skal bruke flyteplagg.

 

Kontroll av deltakere

Arrangøren skal foreta stikkprøvekontroll av ryggsekker eller vesker før starten.

 

Tillatt redskap og agn

15 minutter før start er det tillatt å lodde dypet utenfor fiskeplassen uten noen form for agn på kroken. Foring for å lokke fisk til fiskeplass er forbudt 15 dager før og under konkurransen. Det er bare tillatt å fiske med en stang om gangen. Det er tillatt å medføre reservestenger til fiskeplassen. Disse kan også ferdigmonteres før start. Alle former for naturlig agn unntatt medbrakt fisk er tillatt. Arrangør kan begrense valg av agn. Det er kun tillatt å bruke en enkeltkrok om gangen. Kroken skal være ren for kunstig agn eller lokkemidler. Søkket skal ikke være av en slik art at det er egnet til å lokke til seg fisk (sluk, pilk, etc).

 

Hjelp under fisket - tellende fisk - avliving av fisk

Deltagerne kan ikke motta hjelp under fisket - med unntak av deltagere i barneklassen. Bare den fisken en selv har fisket innenfor det fastsatte tidsrommet, teller med i konkurransen. All fisk skal avlives omgående. Arrangøren kan fastsette minstemål og/eller maksmål for tellende fisk, samt bestemme at nærmere angitte fiskeslag ikke skal telle med i konkurransen. I barneklassen skal all fisk telle.

 

Gangtid/opptreden under konkurransen og etter sluttsignal

Gangtid skal være fra 15 til 30 minutter før start, og inntil 60 minutter inn etter endt fiske. Man starter å gå på signal fra startpunkt som på forhånd er oppmerket.

Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt. Ved sluttsignal skal deltakerne gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid (det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).

Fisk som er kroket før sluttsignal går kan tas opp etter sluttsignal.

 

Oppbevaring av fisk

Fisk skal oppbevares individuelt frem til innveiing.

 

Innveiing

Arrangøren fastsetter sluttfrist for innveiing. Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangøren bør ved innveiing tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Hver deltaker skal ha kvittering etter veiing.

 

Jury, disiplinærbestemmelser

Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.

Ved norgesmesterskap og regionmesterskap skal henholdsvis forbundets og regionlagets representant være medlem av juryen. Juryen skal, så langt det lar seg gjøre, bestå av representanter fra både herre- og dameklassen.

Klager knyttet til utøvelse av fiske fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt for innveiing av fangst (pkt. 2.2.10).

Juryen behandler klagen, og de berørte parter kan dersom de ønsker det, være til stede under behandling av deres sak.

Ved feil i resultatlister påklages dette straks til sekretariatet.

Juryen diskvalifiserer ved overtredelse av konkurransereglene som har betydning for deltagerens prestasjon.

Under RM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive regionlag og NJFF sentralt. Anken skal være skriftlig, og må være ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter konkurransen.

 

 

7 REGLER FOR HAVFISKEKONKURRANSER

 

NJFF følger de til enhver tid gjeldende regler som Norges Havfiskeforbund har.

www.norgeshavfiskeforbund.no

 

8 REGLER FOR MODERNE MEITE- OG MORMYSKAFISKEKONKURRANSER

For disse konkurransene anbefales det å se til de regler Norges Konkurransefiskeforbund (NKFF) til enhver tid har. Regelverk datert 2020