Konkurranseregler NJFF

Regler for fiskekonkurranser:
For sesongen 2019 -2024


Isfiske • Sjøfiske • Tradisjonelt meitefiske1 GENERELLE REGLER


1.1 Godkjenning av konkurranser
Det skal søkes om godkjenning for arrangering av norgesmesterskap (NM), fylkesmesterskap (FM) i isfiske og tradisjonelt meitefiske, og terminlistefesting av åpne stevner i aktivitetene: isfiske, sjøfiske, havfiske, tradisjonelt- og moderne meitefiske samt andre konkurranseformer innen sportsfiske. For isfiske søkes det også om å arrangere uttakingsstevner til nordisk mesterskap. Disse stevnene inngår også i en Norgescup i isfiske.


1.2 Søknadsfrister for FM og åpne stevner NJFFs terminliste for fiskekonkurranser
Foreningene legger inn søknad om stevner i det elektroniske søknadssenteret innen 1. oktober.
Fylkeslagene sjekker stevner i sitt fylke og godkjenner FM Innen 15. oktober.
Forhåndslagte datoer for NM, FM og NC-stevner vises i kalenderen i søknadssenteret, som også viser alle åpne stevner etter hvert som de legges inn. Dersom det ligger an til kollisjoner, vurderer foreningene seg imellom, eventuelt i samråd med fylkeslaget, om det er nødvendig å flytte et stevne.
Terminliste bekjentgjøres i Jakt & Fiske nr. 12 og i kalenderen på www.njff.no. NB! Stevner som ikke er innkommet innen fristens utløp, kan ikke regne med å bli tatt inn i tidsskriftet eller i kalenderen. Foreningene har selv ansvaret for å oppdatere kalenderen i NJFF-portalen ved eventuelle endringer pga av isforhold o.l.


1.3 Søknad om å avholde NM og nordisk mesterskap
Frist for lokalforeningene til å søke NJFF om tildeling av NM-arrangementene (og nordisk mesterskap i isfiske i de årene NJFF står som arrangør) er 1. oktober to (2) kalenderår i forveien.


1.5 Datoer for fylkesmesterskap
Fylkesmesterskap skal avholdes følgende dager:
- FM isfiske, siste søndag i februar
- FM tradisjonelt meitefiske, andre søndag i august
Arrangør kan i søknaden om å få stå som arrangør søke fylkeslaget om å fravike disse datoene.


1.6 Datoer for NM
NM-arrangementer skal avholdes på følgende dager:
- NM isfiske, første søndag i mars
- NM i tradisjonelt meitefiske arrangeres i perioden 01.06 – første helga i september.
Dersom fangstmuligheten i NM-lokaliteten tilsier at stevnet bør legges til et annet tidspunkt, bør
arrangøren søke om å fravike disse datoene.


1.7 Deltakelse i stevner som er terminlisteført
Disse stevnene er normalt åpne for alle, men kan dersom arrangør ønsker det arrangeres kun for medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund (foreningsmedlemmer og direktemedlemmer)
samt medlemmer av forbund som har inngått samarbeidsavtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Se for øvrig pkt. 1.12. En deltaker som er medlem av flere foreninger kan bare representere en av disse i samme konkurransegren samme år. En deltager kan kun bli fylkesmester i ett fylke pr konkurransegren pr. kalenderår (i den foreningen han/hun konkurrerer for i den spesifikke gren) Medlemmet må før sesongstart selv avgjøre hvilken forening han/hun skal representere gjennom hele kalenderåret.


1.8 Konkurransereglenes gyldighet
Forbundets konkurranseregler skal normalt brukes under godkjente og terminlisteførte stevner.
Dersom andre regler skal benyttes (f.eks. avvikende klasseinndeling), må dette bekjentgjøres tydelig i terminlistene samt eventuelle invitasjoner, annonser, og oppslag på konkurransested.


1.9 Arrangørens plikter ved fiskekonkurranser
Arrangøren må i god tid søke lensmannen eller politimesteren om tillatelse til å avholde stevnet.
Rettighetshaverens tillatelse må foreligge på forhånd, og en må påse at fisket ikke kommer i konflikt med gjeldende lovbestemmelser og fiskeregler. Konkurranseområdets størrelse må stå i forhold til forventet deltakelse. Arrangør bør vurdere hvorvidt de arter det skal konkurreres på tåler den beskatning fisket medfører.
Det skal averteres i god tid før konkurransen. Der det sendes innbydelse bør denne bl. a. inneholde:
a) Tidspunkt, sted for fremmøte og veibeskrivelse.
b) Frist for påmelding.
c) Reglement.
d) Klasseinndeling og startkontingent.
e) Tid og sted for premiering, og andel som premieres (pkt 1.11).
f) Nøyaktige opplysninger om konkurranseområdets grenser. Helst bør egen kartskisse vedlegges.
g) Opplyse om eventuelle sikkerhetsbestemmelser.
h) Opplyse om hvilke fiskearter som finnes i vannet og hvilke fiskearter som teller i konkurransen. Arrangørene kan også vurdere minstemål og maksmål på gjeldende arter.
i) For sjøfiske anbefales det å opplyse om tidspunkt for flo og fjære på konkurransedagen og at man tar hensyn til dette under planleggingen av fisketiden for konkurransen.
j) Forbehold med hensyn til hel eller delvis avlysning av stevnet på grunn av vær og eventuelle isforhold.
k) Arrangører av NC- isfiske plikter å sørge for at toaletter er tilgjengelig.
Navn, og telefonnummer på kontaktperson må oppgis på invitasjonen.
Med hensyn til forsikring vises det til NJFF`s kollektive forsikringsavtale. (pkt. 1.15). Om arrangøren ønsker ytterligere forsikring, må en slik tegnes på forhånd.
Arrangøren oppnevner nødvendig personell, slik som:
1. Stevneleder
2. Ansvarlig for veiing, resultatregninger, protokollføring m.m.
3. Ansvarlig for ordensvern (plassjef). Parkering, høyttaler, salg av forfriskninger
4. Kontrollør (påse at reglementet overholdes)
5. Sanitet og redningstjeneste
6. Ansvarlig for premier og premieutdeling
7. Ansvarlig for trafikkavvikling


1.10 Klasseinndeling
Herre eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år
Dame eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år
Herre veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Dame veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Herre senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år
Dame senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år
Eldre junior gutt; f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.
Eldre junior jente; f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.
Yngre junior (felles g/j): f.o.m. 12 år – t.o.m. kalenderåret en fyller 16 år.
Barn: 0-12 år
Aldersgrensene gjelder pr 01.januar, dvs. at man deltar i klassen barn ut hele det året man fyller 12, i klassen junior hele det året man fyller 16 osv. Skal det arrangeres stevner med avvikende klasseinndelinger, se pkt. 1.8.


1.11 Premiering og premierekkefølge
Minimum 1/4 av deltakerne i hver klasse skal premieres. Skal dette avvikes, må dette søkes om via fylkeslaget. Arrangøren stilles fritt med hensyn til utdeling av lagpremier, ekstrapremier m.v.
Minste premieverdi bør tilsvare minimum startkontingent. Startkontingent skal ikke overstige kr. 200,-. Ved bruk av pengepremier skal høyeste premie ikke overstige 5x startkontingent.
Premierekkefølgen fastsettes etter oppnådd vekt. Dersom to eller flere står likt om førsteplass, teller antall fisk, deretter størst fisk. En bør tilstrebe lik verdi av 1. premie i alle klasser.
Alle i barneklassen 0-12 år skal ha premie eller deltakeroppmerksomhet.


1.12 NJFFs plaketter
Forbundets plaketter, samt mesterskapstitlene kan bare tildeles medlemmer av Norges
Jeger- og Fiskerforbund. NJFF setter opp individuelle og 3x3 lag-plaketter (gull, sølv og bronse) i alle NM og FM godkjent av NJFF.
NB! Som en prøveordning fram til neste revisjon av regelverket, innføres plaketter for 2-kvinners lag og 2- juniors lag i NM isfiske. Fylkeslagene oppfordres til å gjøre det samme.
(vedtatt NJFFs forbundsstyre 15.11.19)
Individuelle plakettene skal tildeles de tre beste i klassene:
Herre (fra klassene: herre veteran/eldre veteran og herre senior)
Dame (fra klassene: dame veteran/eldre veteran og dame senior)
Junior-gutt (gutter fra klassene: eldre junior, yngre junior, junior og barn)
Junior-jente (jenter fra klassene: eldre junior, yngre junior, junior og barn)
Plaketter til NM bestilles og betales av NJFF og blir tilsendt arrangørforeningen ved formannen senest en uke før konkurransen skal avvikles, dersom ikke annet er avtalt. Plaketter til FM bestilles og betales av fylkeslaget.
Merknad: Den pågående regionreformen (både offentlig og i NJFF) kan få innvirkning på organiseringen av dagens system med Fylkesmesterskap og følgelig også for premieringen.


1.13 Kontroll
Arrangør beholder veid fangst og fører tilsyn med denne til etter premieutdelingen. Arrangør kan inndra fangst både før og etter innveiing for nærmere undersøkelse hvis det er mistanke om at fangst er ervervet på ureglementert vis. Fangst skal i så fall merkes og oppbevares forsvarlig.


1.14 Avlysning
Dersom fiskekonkurransen avlyses på grunn av værforhold eller andre årsaker, skal startkontingenten tilbakebetales de fremmøtte deltakerne.


1.15 Ansvarsforsikring
Norges Jeger- og Fiskerforbund har inngått en forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring ASA.
Avtalens ordlyd er som følger;
"Forsikringen omfatter det ansvaret som til enhver tid kan henføres til forbundets og dets fylkesog lokallags virksomhet.".
I relasjon til ovennevnte avtale vil blant annet følgende aktiviteter inngå;
1. Eier eller bruker av skytebaner
2. Eier eller bruker av flytebrygger
3. Eier eller bruker av hytter eller klubbhus
4. Arrangør av skytekonkurranser
5. Arrangør av skyte- og/eller jaktprøver, samt instruksjon i forbindelse med jegerprøve
6. Ettersøk
7. Jakthundprøver og utstillinger
8. Fiskekonkurranser fiskekonkurransen
9. Annen relevant kurs- og/eller foreningsvirksomhet
Forsikringssum:
NJFFs administrasjon vil ha rede på hvilke vforsikringssum og egenandel som til enhver tid er gjeldende.2 LAGKONKURRANSE UNDER FM OG NM (alle grener)


NJFFs fylkeslag og NJFF sentralt bekoster lagpremier til henholdsvis FM og NM.
• Lagene meldes på under deltagerpåmeldingen.
• Samme forening kan stille med flere lag. Er det flere lag med samme navn skilles disse med siffer til slutt (JFF 1, JFF 2 etc.). Under premieutdelingen oppgis det hvilken NJFF-forening lagene konkurrerer for.
• Det konkurreres i lag bestående av tre personer (uavhengig av alder og kjønn) tilhørende samme NJFF-tilsluttede forening.
• Arrangør kan velge å legge opp til 2-kvinnerslag dersom de har egen kvinneklasse. NB! Som en prøveordning fram til neste revisjon av regelverket, innføres plaketter for 2-kvinners lag og 2- juniors lag (uavhengig av kjønn) i NM isfiske. (Vedtatt i sportsfiskeutvalget okt. 2019).
• Premierekkefølgen fastsettes etter oppnådd vekt. Dersom to eller flere lag står likt om førsteplass, teller antall fisk, deretter størst fisk.3 NORGESCUP I ISFISKE OG UTTAKING TIL NORDISK MESTERSKAP I ISFISKE ETTER ABBOR


Uttaking av landslag til nordisk mesterskap i isfiske gjøres samme sesong som mesterskapet avholdes. Det holdes fortrinnsvis 6 uttakingsstevner med fisketid på 4 timer. Uttakingsstevnene holdes fortrinnsvis på fastsatte søndager i fiskesesongen. Disse datoene kunngjøres i det elektroniske søknadssenteret. Uttakingsstevnene inngår i en Norgescup (NC) i isfiske, med premieutdeling under NM i isfiske.
I NC/uttaking til nordisk i isfiske, skal abbor være eneste tellende art.
Det gjøres oppmerksom på at det følges en annen klasseinndeling i disse konkurransene enn den generelle klasseinndelingen i regelverket.
For NC teller de beste fem (5) stevnene. Poeng gis på samme måte som for uttakingsstevnene.
Det kåres her en vinner uavhengig av klasse samt klassevinnere.


Følgende regler gjelder for uttaking av landslag til nordisk mesterskap i isfiske:


• Bare medlemmer av Norges Jeger- og Fiskerforbund kan kvalifisere seg til deltagelse i nordisk mesterskap.


• Det konkurreres i følgende klasser:
Herre eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år
Dame eldre veteran; f.om. det året man fyller 70 år
Herre veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Dame veteran; f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Herre senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år
Dame senior; f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54 år
Junior gutt; t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.

Junior jente; t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år.


OBS! Dersom du går over i en ny klasse ved nyttår, og uttakingsstevnet NC arrangeres før nyttår, skal du konkurrere i den klassen du eventuelt skal konkurrere i under nordisk mesterskap. (I uttak til landslag i Nordisk isfiske, slås veteranklassene sammen inntil det blir likt reglement for alle tre land).• De 20 beste i hver klasse får poeng fra 20 til 1. Det vil si at vinneren får 20 poeng, nr. 2 får 19 poeng osv. nedover til nr. 20 som får 1 poeng.


• Det er kun de som har fått fisk som kan få poeng.


• Man kan delta i så mange uttagingsstevner man vil, men det er bare resultatene fra de tre beste stevnene som teller i sammendraget. De tre beste i de ulike klassene er kvalifisert til å representere NJFF i nordisk mesterskap.


• Dersom to eller flere står likt i sammendraget, går den med best enkeltplassering foran. Er dette også likt, er det nest beste enkeltresultat som avgjør. Er plasseringene helt like i de tre beste uttagingsstevnene for utøverne, tar man hensyn til plassering i stevne nr.4 etc.4 REGLER FOR ISFISKEKONKURRANSE


4.1 Iskontroll
Før en isfiskekonkurranse arrangeres, må isens sikkerhet kontrolleres nøye. Konkurranseområdets størrelse må stå i forhold til forventet deltakerantall. Arrangøren plikter å ha livline tilgjengelig på isen. Farlig is/område skal være forsvarlig merket eller avsperret.

4.2 Reglement for isfiske

4.2.1 Isbor - ispigger
Isboret skal i utgangspunktet være av den hånddrevne typen (se eget pkt om bruk av elektrisk drill som hjelpemiddel). Når fiskeplass er funnet skal skjærbeskytter fjernes og isboret fastbores i isen. Gjennomboring av isen skal ikke skje før startsignal.
Skjærbeskyttelse settes på ved sluttsignal. Under fiske skal boret oppbevares stående i isen.
Det er påbudt å ha med ispigger. Disse skal bæres synlig. Barn og ikke svømmedyktige bør benytte flyteplagg. Brudd på sikkerhetsregler skal straks påtales av arrangøren. Dersom noen etter en advarsel fortsatt bryter sikkerhetsreglene, skal vedkommende diskvalifiseres og bortvises fra konkurranseområdet.
Bruk av elektrisk drill på isboret
For følgende deltakere er det tillat å bruke elektrisk drill på isboret på NM, FM og NC stevner:
- Personer som fyller 70 år konkurranseåret.
- Deltakere med legeattest for kroniske lidelser/vedvarende handicap som gir sterke
begrensninger eller umuliggjør bruk av vanlig isbor. Søknad om dispensasjonskort sendes sammen med legeattest til NJFF sentralt. Dispensasjonskort skal alltid medbringes på konkurranser og vises fram sammen med legitimasjon og gyldig medlemskort i NJFF ved påmelding
Generell bruk av drill.
Arrangører av åpne stevner og FM kan åpne for generell bruk av elektrisk drill. Dette må da opplyses om i terminlistene.
For stevner som i utgangspunktet ikke er satt opp med bruk av elektrisk drill: Dersom isforholdene i løpet av vinteren har utviklet seg til ekstreme forhold kan det åpnes for bruk av drill. Endringer må informeres på NJFFs hjemmesider og oppdateres i terminlistene 7 dager før konkurransen.
Bruk av drill under konkurranser:
Det skal kun bores hull til eget fiske, og kun et hull av gangen, nemlig det hullet man fisker i.


4.2.2 Tillatt fiskeredskap
Det er bare tillatt å bruke en pilkestikke av gangen.
Det er kun tillatt å bruke en opphenger, dvs. maksimalt to kroksett.


4.2.3 Elektroniske hjelpemidler
Bruk av elektroniske hjelpemidler som for eksempel ekkolodd og håndholdt GPS er ikke tillatt.


4.2.4 Agn
Redskapen kan agnes med naturlig agn. Levende eller medbrakt fisk er forbudt å bruke som agn.
Arrangør kan begrense valg av agn.


4.2.5 Kontroll av deltakere
Arrangøren skal foreta stikkprøver av ryggsekker/vesker før starten.


4.2.6 Fremkomstmiddel
Fremkomstmiddel kan ikke benyttes under konkurransen på isen. Truger og brodder aksepteres.
Dispensasjon kan gis.


4.2.7 Gangtid/Opptreden under konkurransen og etter sluttsignal
Gangtid bør være fra 15 til 45 minutter før start. Man starter å gå på signal fra startpunkt som på forhånd er oppmerket. Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt. Ved sluttsignal plikter deltakerne å gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid (det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).
Fisk som er kroket før sluttsignal går, kan tas opp etter sluttsignal.


4.2.8 Avstand til andre fiskere
Avstand mellom fiskerne skal være minimum 5 meter målt mellom hullene. Dersom to eller flere
fiskere er enige om det, kan de stå med mindre avstand.


4.2.9 Tellende fisk
Bare den fisk som en selv har fisket teller med i konkurransen. Arrangør kan bestemme at fiskearter ikke skal telle med i konkurransen. Arrangør kan fastsette minstemål og/eller maksimumsmål basert på lengde mål fra hodet til ytterste halefinnespiss. Målene må være innenfor offentlige regler og forskrifter. Arrangøren må ta hensyn til luft/vanntemperatur når det gjelder eventuelle krav om at ikke-tellende fisk skal settes tilbake.
I barneklassen skal all fisk telle.
All tellende fisk skal avlives så snart den er ute av vannet og før den legges i posen.


4.2.10 Oppbevaring av fisk
Fisk skal oppbevares i poser, påført startnummer, som arrangøren deler ut ved påmelding.


4.2.11 Innveiing
Arrangøren fastsetter sluttfrist for innveiing. Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangør bør ved innveiing tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Hver deltaker skal ha kvittering etter veiing.


4.2.12 Foring
Det skal under norgescup, norgesmesterskap og fylkesmesterskap være forbud mot foring 5 dager før og under konkurransen. I øvrige terminlisteførte konkurranser er foring forbudt 5 dager før og under konkurransen, med mindre det kommer klart fram av søknaden til terminlista at foring skal være tillatt.


4.2.13 Fiskeforbud for konkurransedeltagere
Foran terminlisteførte stevner innføres fiskeforbud for konkurransedeltagere pågjeldende vann i 5 dager før konkurransedagen. Arrangør kan ved bekjentgjøring i terminlista utvide fiskeforbudet til å gjelde 7 dager før konkurransedagen.


4.3 Jury, disiplinærbestemmelser
Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.
Ved norgesmesterskap og fylkesmesterskap skal henholdsvis forbundets og fylkeslagets representant være medlem av juryen.
Klager knyttet til utøvelse av fiske, fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt for innveiing av fangst (pkt. 2.2.10).
Juryen behandler klagen, og begge partene i klagen kan dersom de ønsker det være til stede under behandling av deres sak.
Ved feil i resultatlister påklages dette straks til sekretariatet.
Juryen diskvalifiserer ved overtredelse av konkurransereglene som har betydning for deltagerens prestasjon.
Under FM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive fylkeslag og NJFF sentralt. Anken skal være skriftlig, og må være disse ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter konkurransen.5 REGLER FOR SJØFISKEKONKURRANSE


5.1 Sikkerhet
Alle kontrollører skal ha redningstau og redningsvest ute på fiskeplassen.
Deltagerne bør oppfordres til å benytte flyteplagg.5.2 Reglement for fisket


5.2.1 Fiskeområde
Det er bare tillatt å fiske fra land og stående i vann opp til knehøyde i det området arrangøren har godkjent. Det er ikke tillatt å fiske fra brygge dersom ikke spesiell tillatelse er gitt fra arrangør.


5.2.2 Tillatt redskap og agn
Bare stangfiske er tillatt. Hver deltaker kan bare fiske med en stang av gangen, men det er tillatt å ha flere stenger montert ferdig til bruk for å spare tid ved skifte av redskap. Reservestenger skal ikke ha påmontert agn før de tas i bruk.
Alle typer kunstige og naturlige agn kan benyttes. Det er bare anledning til å nytte en opphenger.
Opphenger skal bare ha en krok. Søkke er tillatt.
I åpne stevner kan arrangør begrense redskapsvalget.


5.2.3 Foring
Det er ikke tillatt å fore.


5.2.4 Kontroll av deltagere
Arrangøren skal foreta stikkprøvekontroll av ryggsekker/vesker før start.


5.2.5 Tillatte hjelpemidler
Klepp og håv kan brukes som hjelperedskap.


5.2.6 Bruk av fremkomstmiddel
Fremkomstmiddel kan ikke benyttes under konkurransen. Dispensasjon kan gis.


5.2.7 Tellende fisk
Bare den fisk som en selv har fisket teller med i konkurransen. Arrangør kan bestemme at fiskearter ikke skal telle med i konkurransen. Arrangør kan fastsette minstemål over offentlig gjeldende minstemål. I barneklassen bør all fisk over offentlige minstemål telle.
All fisk skal avlives omgående.


5.2.8 Gangtid/opptreden under konkurransen og etter sluttsignal
Gangtid bør være fra 15 til 45 minutter før start. Man starter å gå på signal fra startpunkt som på forhånd er oppmerket. Gangveien merkes.
Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt.
Ved sluttsignal skal deltakerne å gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid (det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).
Fisk som er kroket før sluttsignal går kan tas opp etter sluttsignal.


5.2.9 Avstand mellom fiskere
Avstand mellom fiskerne skal være minimum 10 meter. Dersom to eller flere fiskere er enige om det, kan de stå med mindre avstand.


5.2.10 Oppbevaring av fisk
Fisk skal oppbevares i poser, påført startnummer, som arrangøren deler ut ved påmelding.


5.2.11 Innveiing
Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangør bør ved innveiing
tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Deltaker skal
ha kvittering etter veiing.


5.3 Jury, disiplinærbestemmelser
Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.
Ved norgesmesterskap og fylkesmesterskap skal henholdsvis forbundets og fylkeslagets
representant være medlem av juryen.
Klager fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt
for innveiing av fangst (pkt. 3.2.11).
Juryen behandler klagen, og begge partene i klagen kan dersom de ønsker det være til stede
under behandling av deres sak.
Juryen diskvalifiserer ved overtredelser av konkurransereglene som har betydning for
deltagerens prestasjon.
Under FM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive fylkeslag og NJFF
sentralt.
Anken skal være skriftlig, og må være disse ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter
konkurransen.6 REGLER FOR TRADISJONELT MEITE


6.1 Reglement for fisket

6.1.1 Fiskeområde - avstand mellom fiskerne
Det er kun tillatt å fiske fra land i det området arrangøren har godkjent. Det er ikke tillatt å fiske fra brygge dersom ikke spesiell tillatelse er gitt fra arrangør. Fiskerne kan bevege seg fritt innenfor fastsatt konkurranseområde. Det skal likevel være minst 10 meter mellom hver fisker.
Dersom to eller flere fiskere er enige om det, kan de fiske nærmere hverandre.


6.1.2 Sikkerhet under fiske
Det bør oppfordres til å benytte flyteplagg.


6.1.3 Trekking av startplass i NM og FM
Arrangøren vurderer om det skal trekkes startplass for alle deltagere under FM og NM ut ifra lokale forhold. Hvis det trekkes startplasser, skal hver deltager starter fisket fra tildelt plass, men kan etter 15 minutter (på signal fra arrangør) forflytte seg fritt til ledige plasser.


6.1.4 Kontroll av deltakere
Arrangøren skal foreta stikkprøvekontroll av ryggsekker eller vesker før starten.


6.1.5 Tillatt redskap og agn
15 minutter før start er det tillatt å lodde dypet utenfor fiskeplassen uten noen form for agn på kroken. Foring for å lokke fisk til fiskeplass er forbudt 5 dager før og under konkurransen.
Det er bare tillatt å fiske med en stang om gangen. Det er tillatt å medføre reservestenger til fiskeplassen. Disse kan også ferdigmonteres før start. Alle former for naturlig agn unntatt medbrakt fisk er tillatt (brød regnes ikke som naturlig agn). Arrangør kan begrense valg av agn.
Det er kun tillatt å bruke en enkeltkrok om gangen. Kroken skal være ren for kunstig agn eller lokkemidler. Søkket skal ikke være av en slik art at det er egnet til å lokke til seg fisk (sluk, pilk, etc).


6.1.6 Hjelp under fisket - tellende fisk - avliving av fisk
Deltagerne kan ikke motta hjelp under fisket - med unntak av deltagere i barneklassen.
Bare den fisken en selv har fisket innenfor det fastsatte tidsrommet, teller med i konkurransen.
Arrangøren kan fastsette minstemål og/eller maksmål for tellende fisk, samt bestemme at nærmere angitte fiskeslag ikke skal telle med i konkurransen.
I barneklassen skal all fisk telle. All fisk skal avlives omgående.


6.1.7 Gangtid/opptreden under konkurransen og etter sluttsignal
Gangtid skal være fra 15 til 45 minutter før start. Man starter å gå på signal fra startpunkt som
på forhånd er oppmerket.
Det er ikke lov å bevege seg utenfor definert konkurranseområde etter at signal for start er gitt.
Ved sluttsignal skal deltakerne gå direkte til innveiingsplassen og være der innen oppgitt gangtid
(det er forbudt å gå via hus, bil eller lignende).
Fisk som er kroket før sluttsignal går kan tas opp etter sluttsignal.


6.1.8 Oppbevaring av fisk
Fisk skal oppbevares i poser, påført startnummer, som arrangøren deler ut ved påmelding.


6.1.9 Innveiing
Arrangøren fastsetter sluttfrist for innveiing. Ved innveiing skal startkortet leveres sammen med fangsten. Arrangøren bør ved innveiing tilstrebe å bruke rist, balje eller lignende slik at all fisk som veies inn kan inspiseres. Hver deltaker skal ha kvittering etter veiing.


6.2 Jury, disiplinærbestemmelser
Arrangøren oppnevner en jury på 3 medlemmer.
Ved norgesmesterskap og fylkesmesterskap skal henholdsvis forbundets og fylkeslagets
representant være medlem av juryen.
Klager fremsettes skriftlig til sekretariatet senest innen den fristen som arrangøren har fastsatt
for innveiing av fangst (pkt. 4.1.7).
Juryen behandler klagen, og begge partene i klagen kan dersom de ønsker det være til stede
under behandling av deres sak.
Juryen diskvalifiserer ved overtredelse av konkurransereglene som har betydning for deltagerens
prestasjon.
Under FM og NM kan juryens avgjørelse ankes inn for henholdsvis respektive fylkeslag og NJFF
sentralt. Anken skal være skriftlig, og må være disse ankeinstanser i hende senest en (1) uke etter konkurransen.7 REGLER FOR HAVFISKEKONKURRANSER


NJFF følger de til enhver tid gjeldende regler som Norges Havfiskeforbund har –
www.norgeshavfiskeforbund.no8 REGLER FOR MODERNE MEITEFISKEKONKURRANSER


For disse konkurransene anbefales det å se til de regler Norsk Konkurransefiskeforbund til
enhver tid har.